۱۰ نکته کوتاه راجع به عکاسی مستند

ساخت وبلاگ
چکیده : ۱۰ نکته کوتاه راجع به عکاسی مستند ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل از ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛ... با عنوان : ۱۰ نکته کوتاه راجع به عکاسی مستند بخوانید :

 

 
۱۰ نکته کوتاه راجع به عکاسی مستند

ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل از ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻜﺎﺳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺮای درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اینکه ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻧﻴﺎی واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻲﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ ی ﻛﻠﻲ ﺟﺎی داد :

1ـ ﻣﺎ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻋﻜﺲﻣﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪاﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. 2- ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻴﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺟﺎی داد ﻛﻪ دﺳﺘﻪ دوم دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎن عکس های اﻧﺘﻘﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ .

آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ

« درﻋﻜﺎﺳﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻟﺤﻈﻪای اﺳت، ﻳـﻚ ﻓﻮران اﺳـﺖ، ﻳـﻚ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ . ﮔﺬاردن دورﺑﻴﻦ در ﺧﻂ آﺗﺶ ﭼﺸﻢﻫﺎ، و رﺑﻮدن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺻﺤﻨﻪای ﺷﻤﺎرا ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ، ﻗﺎﭘﻴﺪن ﻟﺤﻈﻪ درﻣﻴﺎن ﻫﻮا، ﺑـﺪون ﻛﻠﻚ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ دور ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﻴﺪ . اﻧﮕﺎر ﻳﻚ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ، در ﻫﺮ ﻫﻤﺎن دم ﻛﻪ ﻋﻜﺴﻲ را ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ . »

ﻋﻜﺎﺳﻲ مستند ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪﻣﺮدم اﺳﺖ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ . ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺟﺰﺋﻲ از آن، ﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ دور و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ واﻳﺪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻨﺰ زاوﻳﻪﺑﺎز ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻓﺘﻮ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ و در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻓﻀﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ . ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ واردﺷﺪن در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮدم اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻜﺎن هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﻴﺎن راه ها، ﻛﺎرﻧﺎوال ها، رژهﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻠﻮﻏﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد . ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﻪﻫﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻜﺲ ﻳﻚ ﺗﻌﺮض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ . اﻃﻼع از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ . اﮔﺮ دورﺑﻴﻦ را در ﺻﻮرت ﻛﺴﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﭘﺎرك در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺖ، ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی ﺧﺸﻦ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ . اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ درﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ازﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻮﻳﺪ .

ر این مطلب می خواهیم ۱۰ نکته راجع به عکاسی مستند بگوییم تا با استفاده از آن ها بتوانید با استفاده از آن ها به شکلی جدید از سوژه های جذاب عکس های مستند بگیرید…

چه تازه شروع به عکاسی دیجیتال کرده اید و چه به دنبال اشتیاق جدیدی در عکاسی می گردید، ۱۰ نکته موجود در این مطلب به شما کمک می کند تا در عکاسی وارد مرحله ای جدید بشوید.

1.بیان داستان

از عکاسی مستند به عنوان راهی برای بیان داستان استفاده کنید . ابتدا باید سوژه خود را انتخاب کنید، که می تواند سخت ترین قسمت این کار باشد . قبل از اینکه به کشور های دور دست سفر کنید، سعی کنید ایده های خود را در نزدیکی خانه خود تمرین کنید . این تمرین می تواند از زحمت های زیاد در اداره باشد یا لذت بردن از انجام کار مورد علاقه یک فرد . شما در نزدیکی خود داستان های جذاب بسیاری پیدا خواهید کرد.

2.کمی تحقیق کنید

حتی اگر داستانی که می خواهید بیان کنید به علاقه و خانه شما نزدیک باشد، باز هم باید کمی درباره آن تحقیق کنید . راجع به چیزی که می خواهید با عکس بیان کنید تصمیم بگیرید . راجع به این تصمیم بگیرید که آیا می خواهید داستان را با یک عکس بیان کنید و یا می خواهید با مجموعه ای از عکس ها داستان را بیان کنید . یک Photo essay ( مجموعه ای از عکس ها که یک موضوع را نشان می دهند ) می تواند به توضیح بیشتر راجع به سوژه شما کمک کند .

3.سبک خود را انتخاب کنید

به این فکر کنید که چطور می خواهید عکس بگیرید و این که می خواهید در نهایت عکس شما به چه شکل باشد و چه حسی به بیننده بدهد . می خواهید عکس نهایی رنگی باشد و یا سیاه و سفید؟ آیا می خواهید تن ها از نور طبیعی در عکس هایتان استفاده کنید و یا می خواهید نور خشن فلاش را به تصاویر اضافه کنید؟ کمی برنامه ریزی در این زمینه عکس ها را یکنواخت و به هم مرتبط نشان می دهد . برای الهام گرفتن و پیدا کردن ایده های خوب و آشنا شدن با عکاسی مستند می توانید به مسابقات عکاسی مستند در اینترنت نگاهی بیاندازید مانند عکس بالا که توسط Phil Charnock گرفته شده است، و یا عکسی که در ابتدای مطلب قرار داده شده که توسط Ho Lee گرفته شده . این دو عکس از عکس های انتخابی در مسابقه عکاسی مستند سایت Digital Camera World در سال ۲۰۱۱ هستند.

4.آماده باشید

وقتی راجع به روش و سبک عکاسی خود به نتیجه رسیدید باید از داشتن وسایل لازم برای عکاسی با این سبک و روش اطمینان حاصل کنید . احتمالاً لازم نباشد که تمام وسایل خود را برای عکاسی مستند به همراه داشته باشید، سعی کنید تن ها وسایل مورد نیازتان را با خود حمل کنید . از داشتن لنز مناسب با فاصله کانونی مناسب اطمینان حاصل کنید، و قبل از حرکت از خود بپرسید « آیا به سه پایه نیاز دارید؟ » ، « آیا باتری دوربین شما کاملاً شارژ است؟ » ، « آیا باتری زاپاس برای فلاش اکسترنال و حافظه اضافه برای دوربین دارید؟ » نگذارید کمبود امکانات، عکاسی شما را خراب کند.

5.اجازه بگیرید

خیلی خوب است که قبل از عکاسی مستنداجازه بگیرید، مخصوصاً اگر می خواهید از افرادی عکس بگیرید که مشغول انجام کار های روزمره خود هستند . برای آن ها توضیح دهید که چه کاری می خواهید بکنید و معمولاً با استقبال سوژه و همکاری او مواجه خواهید شد، بر عکس اگر به صورت مخفیانه بخواهید عکس بگیرید و متوجه شما بشوند احتمالاً با شما برخورد خوبی نخواهند داشت و از شما می خواهند که از آن ها عکس نگیرید . اگر می خواهید یک پروژه طولانی مدت داشته باشید باید سعی کنید با سوژه های خود رابطه صمیمانه ای برقرار کنید تا بتوانید در نهایت نتیجه خوبی داشته باشید.

آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ

6.عجله نکنید

معمولاً بهترین عکس های مستند حاصل یک پروژه طولانی مدت هستند، پس سعی کنید عجله نکنید و همه عکس ها را یکجا نگیرید . اگر وقت محدودی را در یک مکان خاص داشتید سعی کنید زمان بیشتری بخرید و با حوصله و آرامش عکاسی کنید.

7.از عکس های خود نسخه پشتیبان یا Backup بگیرید

کی از مهمترین کار هایی که یک عکاس دیجیتال باید انجام دهد، اطمینان داشتن از امنیت عکس هایش است . به محض برگشتن از عکاسی، عکس های خود را روی کامپیوتر شخصی خود بریزید و برای اطمینان از، از بین نرفتن فایل ها از آن ها Backup بگیرید و آن ها را در جای امن دیگری مانند هارد اکسترنال و یا DVD کپی کنید . سعی کنید این Backup ها را در آدرس های جداگانه ای بر روی کامپیوتر اصلی خود قرار دهید.

8.عکسهای خود را ویرایش کنید

حال که عکس های شما در جای امنی هستند می توانید آن ها را ویرایش کنید . اگر عکسهای خود را با فرمت RAW گرفته اید می توانید تغییرات بیشتر و با کیفیت تری در زمینه رنگ، نور و تضاد نوری با استفاده از برنامه های هوشمند و قدرتمندی مانند Adobe Photoshop Camera Raw انجام دهید . برای پروژه عکاسی مستند، قاعدتاً نباید بخواهید تغییرات زیادی روی عکس اعمال کنید . تن ها تغییرات کوچکی روی رنگ و نور و یا تبدیل عکس به سیاه و سفید برای تأثیر بیشتر کفایت می کند.

9.به نحوه نمایش آثار خود فکر کنید

وقتی پروژه خود را تمام کردید، فکر کنید که چطور می خواهید این پروژه را به نمایش بگذارید . اگر یک مجموعه ای از عکس دارید، می توانید آن ها را چاپ کنید و در یک نمایشگاه آن ها را به نمایش بگذارید، یا شاید بهتر باشد عکس هایتان را به صورت یک کتاب چاپ و عرضه کنید.

10.از بهترین عکاسان مستند درس بگیرید

Magnum Photos یک موسسه عکاسی است که توسط Robert Capa، Henri Cartier-Bresson، George Rodger و David Chim Seymour درست بعد از اتمام جنگ جهانی دوم تأسیس شد . بعد ها این موسسه به یکی از مهمترین موسسات عکاسی در دنیا تبدیل شد . می توانید به سایت این موسسه بروید و در قسمت In Motion عکس های اعضای موسسه را به همراه نظرات مربوط به آن عکس ببینید.

آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ

نکاتی در مورد عکاسی تبلیغاتی عکاسی تبلیغاتی به معنی ثبت تصاویر برای استفاده در بنر ها یا پوستر ها یا سایر روش های تبلیغاتی می باشد . در این سبک اهمیت نورپردازی در عکاسی بیش ار پیش خودنمایی میکند ، اول قدرت نور که باید به اندازه ای باشه که جسم شما رو کاملا روشن کند و بعد هم تعداد منابع نور که باید با توجه به سوژه به گونه ای انتخاب بشود که انعکاس یا سایه ناخواسته نداشته باشیم ! و از همه مهم تر سافت کردن نور هست یعنی نور رو قبل از برخورد با جسم نرم کرد که ایجاد سایه های تیز و پر رنگ نکنه این کار رو میشه خیلی راحت با استفاده از یک برگ کاغذ معمولی یا کالک انجام داد و به این وسیله هم جسم ما کاملا روشن باقی میماند و هم سایه ای کوتاه و زیبا داریم ! تاریخچه مختصری از بوجود آمدن عکاسی تبلیغاتی : با پایان جنگ نخست جهانی تکنولوژی عکاسی روند روبه پیشرفت بی وقفه را پیش گرفته بود که پس از جنگ و تا پایان دهه 1930 انواع دوربین های تک لنزی انعکاسی ( SLR ) را به بازار روانه ساخت ، چنین امکاناتی سبب شد که استفاده از این رسانه گویا بسیار آسان تر ، ارزانتر وهمه گیر شود . درسال 1947 امکان تازه ای پدید آمد که بسیار چنین روندی را تسریع نمود . دراین سال دکترادوین . اچ . لند در اتحادیه جامعه اپتیکی آمریکا دوربینی را ابداع کرد که عکس یک دقیقه ای می گرفت . و این تکنولوژی تا سال 1959 به سرعتی معادل 15 ثانیه رسید. ویلیام برن باخ مدیر هنری برجسته آن سال ها در سال 1947 چنین می گوید : « تبلیغات دراصل متقاعد کنندگی است و متقاعد کنندگی نمی تواند یک علم باشد ، بلکه هنر است . » عکس های سال های پس ازجنگ همواره با شعاری سیاسی همراه بودند که با روحیه سیاسی اجتماعی همان سال ها تدوین می شد . شعارهایی اغلب بر اساس سیاست های جنگ سرد . با آنکه تأکید بر ساخت هنرمندانه عکاسی بسیار بیشتر از سال های 20 و 30 بود لیکن شکل تازه ای از هنر را در نظرمی آورد که برخوردار از دستور زبانی مشخص و توانایی بیانگری بود والتر نورنبرگ عکاس تبلیغاتی در سال 1940 چنین نوشته است : « عکس تبلیغاتی باید ایده داده شده را به فرمی ملموس ترجمه کند – آن چنان که برای بیننده کاملاٌ آشکار باشد و نمایانگر موضوع مورد فروش . » وی چنین ادامه می دهد : « این مسئله به شکلی تلویحی بیانگر چهار ملاحظه مهم است ، نخست اینکه نباید تجربه حسی را با ادراک رومانتیک اشتباه گرفت . گاهی چنین چیزی رخ می دهد چرا که رمانتیسم باعث می شود تجربیات حسی برای متوسط مردم راحتتر قابل درک باشد و دوم آنکه بیان را نباید با توضیح اشتباه گرفت . توضیح دادن به معنای تبیین نمودن است . لیکن بیان کردن به معنای قابل درک نمودن تجربیاتی شخصی است . این بدان معناست که عکاس – اگر هنرمند باشد – باید از جزئیات پنهانی که می خواهد نشان دهد آگاه باشد و آن را برای نظاره گر بیان کند . به طوری که بیننده موضوع عکس را به همان شکل بفهمند وحس کند . سوم این که واکنش مردم به یک اثر هنری غیرقابل محاسبه است و رویدادی از پیش تعیین شده وجود ندارد. چهارم ، در اثر هنری فرم و محتوا همچون یک واحد یگانه در می آید و چنان به هم پیوسته اند که غیرقابل تفکیک می شوند . فرم بخشی ذاتی از بیان هنری است . چنین ایده ای که ریشه هایش از دهه های 1930 اندک اندک تا سال های دهه ی 1960 بر این باور تأکید داشتند که مضمون یک آگهی تبلیغاتی سبب ترغیب مشتری به خرید می شود و نه فرم آگهی و همین تغییر نگرش سبب توجه بسیاری در رابطه میان متن و تصویر موجود در آگهی شد چرا که بر مبنای تجربه عمومی ، مخاطب در مواجهه با آگهی شامل عکس و متن ابتدا نگاهی گذرا به عکس می اندازد سپس متن را می خواند و درنهایت با دقتی بیشتر به تصویر باز می گردد . در میان عکاسان حرفه ای، بیشترین درآمد معمولا به عکاسان حوزه تجارت و تبلیغات اختصاص دارد . این زیرمجموعه از عکاسان یدلیل ایجاد ارزش افزوده به کالا و یا خدمات مورد نظر و همچنین به نوعی لوکس بودن خروجی کار معمولا با پرداختهایی بالاتر از عکاسان هنری، حیاط وحش، طبیعت و حتی خبرنگاران دارند.حال به تفاوت و تشابه این دو زیرمجموعه به ظاهر یکسان بپردازیم.هردو گروه به یک یا چند دوربین آینه ای دیجیتال مجهزند، معمولا دو یا چند لنز با فاصله های کانونی متنوع و کاراییهای متفاوت در کیف دوربینشان پیدا میشود و لزوما تجهیزات نورپردازی مناسب با حیطه کار خود دارند.طبیعتا در کنار موارد یاد شده تسلط کافی بر روی نرم افزارهای ویرایش عکس و نیز واقف بودن به اصول عکاسی حرفه ای اجتناب ناپذیر است.عکاسی تجاری مربوط به عکاسی از ساختمان، افراد و یا کالا برای استفاده در کتابچه ها، بروشورها، و غیره میباشد . در این نوع عکاسی هدف فروش کالا و خدمات است و معمولا به صورتی انجام میشود که سوژه به حالت طبیعی و واقعی نمایان گردد.در مقابل عکاسی تبلیغاتی به حیطه وسیعتری نسبت به عکاسی تجاری نسبت داده میشود . عکاسان این گروه از عکسهای متنوعی با تکنیکهای خاص استفاده میکنند تا هم کالا و خدمات را به فروش برسانند و هم ایده، کانسپت و حتی نوع سبک زندگی متناسب با آن را عرضه کنند . عکاسان تبلیغاتی بایستی علاوه بر دانش عکاسی و تسلط بر انواع نور و روشهای استفاده از آنها، به مفاهیمی همچون بازاریابی، فروش، رفتار مشتریان و نیز رفتار رقبا آشنایی کامل داشته باشند. آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ عکاسی پرتره حرفه ای در منزل

آیا می خواهید بدانید چگونه از قوانین ترکیب بندی کادر برای سوژه های زنده استفاده کنید؟ برای بعضی افراد بهتر می توان از این قوانین استفاده کرد، که بستگی به شخصی دارد که از او عکاسی می کنیم . ابتدا به کادربندی در سبک رسمی و غیر رسمی نگاهی می اندازیم، سپس نشان می دهیم که چگونه یک ریز بینی می تواند عکستان را کاملاً تغییر دهد. از قدیم همیشه عکسهای پرتره به صورت عمودی گرفته می شده و به همین دلیل الان به یک استاندارد تبدیل شده، و به طوری که عمودی عکاسی کردن را حالت پرتره می گویند. ما به طور نا خود آگاه تمایل داریم تا عکسهای پرتره را به صورت عمودی بگیریم . این حالت با ظاهر انسان تناسب دارد و اجازه می دهد که مقداری فضا در بالای مو ها و در اطراف شانه ها داشته باشیم. این عکس شخصیت سوژه را بیشتر نشان می دهد، و کادربندی آن با افقی گرفتن بسیار بهتر شده است. اما لازم نیست که همیشه اینطور باشد . عکاسی به صورت افقی هم می تواند همانقدر که عمودی زیباست، زیبا باشد، و ما معمولاً سعی می کنی تا هیچ قسمتی از سوژه را از دست ندهیم، و سوژه کاملاً داخل کادر باشد، اما در حقیقت اهمیتی ندارد که شما مقداری از چانه، گوش ها و یا مو ها را در کادر نداشته باشید. در حالی که با اینکار مقدار بیشتری از کادر را با سوژه پر کرده اید و فضای پس زمینه و بیهوده کادر را کم کرده اید، این عکستان را زیبا تر می کند. سوژه شما با این کادر هم کاملاً شناخته می شود، و نتیجه ای که این عکس به شما می دهد بسیار خودمانی تر و جذاب تر خواهد بود. عکسهای پرتره رسمی و عمودی می توانند نکته های جذاب و زیبای زیادی داشته باشند، اما این عکس ها همچنین می توانند تا حدی مصنوعی نه نظر برسند، این در حالیست که خیلی از ما دوست داریم عکسهایمان طبیعی دیده شده و شخصیت سوژه را به تصویر بکشیم. ما نمی گوییم سبک عکاسی شما باید کامل تغییر کند، اما همیشه خلاقیت می تواند به شما بسیار کمک کند و عکسهایتان را زیباتر کند. چه در عکاسی رسمی و چه غیر رسمی، سعی کنید از زوایای مختلف عکاسی کنید . بهتر است که سوژه به طرف بالای دوربین نگاه کند، که باعث می شود چشم هایشان جلوه بیشتری داشته باشد. هیچوقت از زاویه پایین عکس نگیرید، مگر در حالتی که سوژه شما به شکل عجیبی به روی سوراخ بینیش افتخار کند! خانه خودتان را به یک استودیوی کوچک عکاسی تبدیل کنید

کار سختی نیست که خانه خودتان را به یک استودیوی کوچک عکاسی تبدیل کنید، و لازم هم نیست که این کار را به صورت همیشگی انجام دهید. تمام وسایلی که احتیاج دارید یک پس زمینه برای نصب پشت سوژه ( می توانید از پارچه ای معمولی یا یک ملحفه استفاده کنید، لزومی ندارد که فون های استودیو ای گران قیمت تهیه کنید ) و یک عدد وسیله روشنایی است . این می تواند یک لامپ کم مصرف یا یک فلاش باشد . استفاده از دو منبع نور خیلی بهتر است، ولی برای داشتن دو منبع نور به وسائل بیشتری احتیاج خواهید داشت . و وسیله ای به عنوان رفلکتور که با آن بتوانید نور را بازتاب دهید و سایه ها را نرم تر کنید. رفلکتور های استاندارد کارایی بهتری دارند، اما یک ورقه سفید هم به خوبی می تواند این کار را انجام دهد. با شرایط کنترل شده ای مانند شرایط ذکر شده شما انعطاف بیشتری خواهید داشت و می توانید از ژستهای متنوع تر و مختلفی استفاده کنید. استفاده از خطوط مجازی و کادربندی برای هدایت چشم بیننده

سمت نگاه سوژه یک ترکیب بندی بسیار قوی است و به اندازه وجود یک خط واقعی می تواند چشم بیننده را منحرف کند. انسانهای عادت دارند در هنگان بر قراری ارتباط با یکدیگر به چشم یکدیگر نگاه کنند، در عکس هم همینطور است و چشم انسان به دنبال چشم سوژه می رود . اگر سوژه داخل کادر نگاهش به دوربین نباشد چشم ما هم دنباله مسیر نگاه شخص را می رود و به جایی که شخص نگاه میکند، چشم خواهد دوخت. این خطوط مجازی به قدری قدرتمند هستند که اگر مانند عکس بالا دو نفر در عکس باشند که در حال نگاه کردن به یکدیگر هستند، عکس خیلی گیراتر خواهد بود و چشم بیننده را به شدت درگیر خواهد کرد. یک راه برای یادگیری این ترکیب بندی ها این است که وقتی به یک عکس نگاه می کنید، از ابتدا با کشیدن خطی مسیر نگاهتان را روی عکس ثبت کنید، تا ببینید که چطور یک عکس می تواند چشمان شما را درگیر کند . در عکسهای پرتره این خطوط بسیار قوی تر و مستقیم تر خواهند بود.وقتی می خواهید از کسی عکس بگیرید باید به این خطوط مجازی توجه داشته باشید . برای داشتن یک تعادل در خطوط مجازی بهتر است در سمتی از کادر که سوژه به آن نگاه می کند فضایی قرار دهید تا چشم جایی برای دیدن داشته باشد.

آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ

تکنیک عکاسی مدلینگ زاویه درست : با تغییر زاویه ای سر میتوان از گرفتن عکس های بی حس شناسنامه ای پرهیز کرد . منبع نور را در مکانی تنظیم کنید که صورت مدل به طور واضح و کامل نمایان باشد ولی جزئیات صورت نیز به تصویر کشید شوند. ایجاد سایه ها : به مدل زاویه ای بدهید و با استفاده از زوم، تصویری با وضوح بالا و دارای پرسپکتیو طبیعی بوجود آورید . به منبع نور هم زاویه ای بدهید که علاوه بر پوشش کل سطح صورت سایه هایی ریزی را در پشت بوجود آورد. روش عکاسی مدلینگ در ژست های تمام قد باید، برای صلابت و استحکام بخشیدن به مدل، او را در حالتی قرار دهید که دست ها به پایین کمر متصل باشد و پا ها کمی از هم باز باشند و کمی خم شده باشند . سعی کنید از زاویه های پایین تر و با استفاده از لنزهای wide عکاسی کنید. فنون عکاسی مدلینگ به طور کلی دو نوع نور وجود دارد. ۱ ) نور عمومی که همه جای مدل را در روشنایی لطیف قرار می دهد. ۲ ) نور اختصاصی که فقط به نقاط لازم تابانده می شود . نور عمومی به تنهایی موضوع را تخت و مسطح نشان می دهد . بهتر است نور اختصاصی برای القای عمق و بُعد استفاده شود . می توان به وسیلهٔ کاغذ یا پارچهٔ سفید سایه ها و انعکاس های دلخواه را به وجود آورد . قابل ذکر است که در عکاسی سیاه و سفید تلفیق دو نور مصنوعی و نور طبیعی مانعی ندارد . اما در عکاسی رنگی به علت تأثیرات آبی و زرد موجود در این نور ها باید نورسنجی بسیار دقیقی انجام شود و از یک نوع نور ( مصنوعی یا طبیعی با کلوین یکسان ) استفاده شود. در نورپردازی پرتره با چهار زاویه نور مواجه هستیم . نور روبرو : تصویری کاملاً مسطح و بی عمق ایجاد می کند. نور مایل : برجستگی ها را بهتر نشان می دهد ولی قسمتی ازچهره در تاریکی است نور مماس : برای برخی از حالت های چهره در وضع نور مایل می توان چنان پیش رفت تا نیمی از صورت را روشن کند و با آن مماس شود. نور پایین : از پایین به موضوع می تابد و حالت خاصی را به چهره می بخشد که بیشتر برای ایجاد جلوه های ویژه نوری کاربرد دارد . در این حالت سوژه کمی ترسناک بنظر می رسد.

آموزش عکاسی مستند سازی آموزش عکاسی تبلیغاتی آموزش عکاسی پرتره آموزش عکاسی مدلینگ

ژست مخصوص زوج ها دو گونه است ژست روبه روی هم : افراد روبروی هم قرار می گیرند یا همدیگر را لمس می کنند. ژست رو به دوربین : در این حالت دو نفر به صورت پشت سر هم با زاویه ای رو به دوربین به صورتی که جلوی بدنشان دیده شود می ایستند و به روبرو نگاه می کنند . برای ایجاد صمیمت فاصله بین سر ها را کم کنید . فضای اطراف زوج ها را در کادر، زیاد بگیرید .

 

...
نویسنده : زهرا میرالماسی بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 20 تير 1396 ساعت: 23:40