اجاره اتاق کنفرانس

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

اجاره اتاق کنفرانس به گزارش ، نکته قابل توجه در ارتباط با این مربع سیاست گذاری فقدان سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته در میان اعضای آن است. ضعف ظاهری که از نظر موافقان تصمیم رئیس جمهوری با پشتوانه تجربه تیم پوشانده خواهد شد. به عقیده کارشناسان صرف نظر از سوابق علمی و تمرکز تجربه وزرای پیشنهادی، ایجاد اجاره اتاق جلسات یک مکانیزم فرماندهی در چنین شرایطی مهمترین مساله ای است که باید موردتوجه تیم سیاست گذاری قرار گیرد. دو رویکرد افزایش کارآیی کارشناسان ، ایجاد هماهنگی در تیم تصمیم ساز را به عنوان حلال مشکلات ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای افزایش کارآیی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده اند. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد های کلاس روزنامه نگاری موفق در زمینه سیاست گذاری ، عموما از دو روش برای ایجاد این یکپارچگی در تصمیم سازی استفاده کرده اند. در تجربه هایی نظیر سنگاپور، و مالزی، یک فرمانده با هدایت خود رساز حذف تعارض از محیط تصمیم سازی و اتخاذ و اجرای کارآترین تصمیمات شده است. در برخی دیگر از ها نظیر مالت نیز سیاست گذاران با استفاده از فرماندهی ویدئویی از کلاس های دوبلاژ استاد چنگیز جلیلوند مشترک در قالب تیمی از سیاست گذاران هماهنگ توانسته اند، علاوه بر غلبه بر ابرچالش های موجود، مسیر رشد و توسعه پایدار را برای خود هموار کنند. بر مبنای لیست منتشرشده ازترکیب پیشنهادشده برای کابینه دوازدهم، میتوان گفت کهترکیب تیم دوازدهم احتمالا با دو تغییر عمده همراه خواهد بود؛ اجاره کلاس حضور مسعود کرباسیان در ساختمان خیابان صوراسرافیل و واگذاری وزارت ، معدن و تجارت به شریعتمداری. به اینترتیب با توجه به ابقای ولی الله سیف در سمت رئیس کل مرکزی و حضور باقر نوبخت در سمت رییس سازمان برنامه و بودجه ، میتوان اینترکیب چهار نفره را مربع سیاست گذاری در دوازدهم دانست. نکته جالب توجه در اینترکیب اجاره کلاس چهارنفره این است که به رغم مجرب بودن اینترکیب چهار نفره در حوزه مربوط به سیاست گذاری ، هیچ یک از این اعضا سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته

را ندارند. نوبخت، شریعتمداری و کرباسیان تحصیلات خود را در رشته مدیریت به پایان رسانده اند. ولی الله سیف نیز در رشته حسابداری مالی فارغ التحصیل شده است. به رغم نداشتن سابقه پادکست چیست تحصیلات آکادمیک، این مربع سیاست گذار احتمالی در دوازدهم، به واسطه حضور طولانی مدت در عرصه سیاست گذاری ، با ادبیات حاکم بر سیاست گذاری ناآشنا نیستند. تمرکز سوابق در حوزه بازرگانی سوابق اجرایی وزرای تازه وارد شده به هرم سیاست گذاری ، نشان میدهد که رئیس دوازدهم یک سیاست گذار باتجربه در حوزه بازرگانی اجاره ساعتی کلاس در تهران را به عنوان وزیر دوازدهم پیشنهاد کرده است. اگرچه تمرکز سوابق وزیر پیشنهادی در حوزه سیاست گذاری تجاری باعث ارائه برخی نقدها به پیشنهاد رئیس دوازدهم شده است، اما باید توجه داشت که با توجه به گستره شمول وظایف امور و دارایی که حوزه های مختلفی را دربرگرفته، چنین تمرکز تخصصی در هر انتخابی ولو انتخاب یک متخصص اجاره فضای آموزشی در تهران ممتاز خوانده نیز ناگزیر خواهد بود. چنین تمرکز تجربه ای در گزینه پیشنهاد شده برای وزارت ، معدن و تجارت نیز دیده میشود. با این وجود، به عقیده بسیاری از کارشناسان در شرایط ف آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، ایجاد یک مکانیزم هماهنگ بین اعضای تیم برای اتخاذ تصمیمات کارآ برای توسعه تمامی بخش های است. اجاره کلاس حوالی انقلاب هماهنگی که در صورت ایجاد و قرار گرفتن در سایه حمایت حاکمیت، به گواه تجربه جهانی میتواندنسخه آزموده شده غلبه بر ابرچالش های باشد. با ورق زدن تجربیات های توسعه ه، میتوان نمونه هایی را که فرماندهان حتی با وجود داشتن سابقه آکادمیک کاملا غیرمرتبط با رشته برای مثال ماهاتیر در مالزی که تحصیلات خود را در رشته پزشکی اجاره کلاس به پایان رسانده بود با مدیریت جریان تصمیم ساز در توانسته اندلقب معمار توسعه را به خود اختصاص دهند. سه وظیفه تیم سیاست گذار به عقیده کارشناسان، تیم درترسیم برنامه پیش رو باید به سه موضوع مهم توجه داشته باشند. نخست اینکه اجرای هر

موفقی نیازمند ایجاد یک سری اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه سیاست های داخلی اجاره اتاق جلسات و خارجی است. افزون بر این مرکز فرماندهی باید تمامی الزامات و نبایدها را در برنامه اصلاحاتی تدوین شده برای اعتماد سازی با ارکان حاکمیت و کسب حمایت مشروط مشخص کرده و به آن متعهد باشد. همچنین تیم باید از طریق نظارت بر نقشهترسیم شده، نحوه حرکت در مسیرترسیم شده را کنترل کند، بنابراین باید یک گزارش دهی و گزارش گیری پادکست چیست و مزایای تولید پادکست برای شناسایی گلوگاه ها و انحراف های احتمالی تعیین شود. به عقیده کارشناسان،ترکیب تیم تعیین شده فرضیه حضور و اثرگذاری یک فرمانده را در مربع سیاست گذاری پیشنهادشده کمرنگ میکند. با این وجود به عقیده کارشناسان تیم سیاست ساز از طریق ایجاد یک مکانیزم هماهنگ و کم اصطکاک برای اجرای سیاست های میتواندانرژی اجاره اتاق کنفرانس فعال سازی را برای آغاز یک دوره رشد و ثبات مستمر در فراهم کند. به گزارش ، هنری کیسینجر، وزیر خارجه و مشاور سابق و یکی از برجستهترین استراتژیست های ایالات متحده در مقاله ای با عنوان نظم و بی نظمی در جهان در حال تغییر که د رسایت کپ اکس منتشر شد، به بررسی نظم نوین جهانی پرداخته است. او معتقد است اگر غرب بدون یک راهکار اجاره اتاق کنفرانس ژئواستراتژیک درگیر منازعات جهان شود، بی نظمی حاکم خواهد شد. او همچنین براین باور است که در خاورمیانه معاصر دشمن دشمن شما احتمالا دشمن شماست. کیسینجر در مقاله خود درباره خاورمیانه مینویسد: در اوراسیا و در مرزهای نظم جهانی از طریق پیامدهای یکپارچگی به چالش کشیده میشود. اما این نظم در پیرامون خاورمیانه از جانب آشفتگی اجاره ساعتی کلاس در تهران های ناشی از تجزیه تهدید میشود. سیستم نظم وستفالیایی که پس از جنگ جهانی اول در خاورمیانه به وجود آمد درحال قربانی شدن است. به اعتقاد کیسینجر چهار این منطقه حاکمیت خود را از دست داده اند؛ سوریه، عراق، لیبی و یمن به میدان جنگ گروه هایی تبدیل شده اندکه به دنبال اعمال حاکمیت

هستند. در مناطق وسیعی از عراق و سوریه، کلاس آموزش روابط عمومی گروهتروریستی داعش خود را به عنوان دشمن بی رحم تمدن مدرن شناسانده است و قصد دارد از طریق اعمال خشونت یک امپراتوری واحد را که براساس قوانین شریعت اداره میشود، جایگزین سیستم بین المللی چند کند. در چنین شرایطی این ضرب المثل قدیمی که دشمن دشمن شما، میتوانددوست شما باشد دیگر کاربرد ندارد. در خاورمیانه معاصر اجاره فضای آموزشی در تهران دشمن دشمن شما ممکن است دشمن شما باشد. خاورمیانه از طریق بی ثباتی های هایش به همان اندازه اقدامات خاصش، جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. جنگ جهان خارج با گروهتروریستی داعش میتوانداین مساله را توضیح دهد. اکثر قدرت های غیرداعش، ازجمله و های عربی، درمورد لزوم نابودن کردن این گروهتروریستی توافق دارند. اما کدام گروه قرار است اجاره فضای آموزشی در تهران قلمرو داعش را به ارث ببرد؟ یک سنی؟ یا یک حوزه نفوذ تحت سلطه ؟ پاسخ این پرسش پیچیده است، زیرا و های عضو ناتو از جناح های مختلف حمایت میکنند. کیسینجر معتقد است اگر قلمرو داعش با دست نیروهای مورد حمایت به تصرف درآید، یک کمربند ارضی از تهران تا بیروت ایجاد میشود که نشان دهنده ظهور امپراتوری خواهد بود. این در اجاره کارگاه آموزشی شرایطی است که محاسبات غرب به دلیل دگردیسی پیچیده شده است. زمانی یک عامل تعدیل کننده کلیدی و بین یک سکولار و نسخه ک بود. از طریق کنترل جریان ورود مهاجران از خاورمیانه بر اروپا تاثیر میگذارد و از طریق کنترل انتقال نفت و کالا از مرزهای جنوبی خود، برنامه های واشنگتن را برهم میزند. حمایت از جنبش سنی با تلاش هایش برای تضعیف استقلال مزایای تولید پادکست کردها همراه شده است، کردهایی که پیشتر غرب از آنها حمایت کرده است. از سوی دیگر، نقش جدید بر نوع نظمی که به وجود خواهد آمد تاثیرگذار است. آیا هدف کمک به شکست داعش و جلوگیری از به وجود آمدن گروه های مشابه است؟ یا اقدامات از نوستالژی ماموریت تاریخی سلطه استراتژیک ناشی میشود؟ اگر اولی

باشد، سیاست همکاری غرب با سازنده خواهد بود. اجاره کلاس آموزشی محدوده انقلاب اما اگر دومی درست باشد، ظهور مجدد الگوهای جنگ سرد محتمل خواهد بود. بنابراین رویکرد در مورد کنترل قلمرو داعش، یک آزمون کلیدی خواهد بود. غرب نیز با آزمون بزرگی روبه رو است؛ جهان غرب باید تصمیم بگیرد کدام نتیجه با نظم جهانی نوظهور سازگار است و چطور باید آن را تعریف کند. غرب نمیتواندتسلیم گزینه ای شود که صرفا بر مبنای اجاره کلاس گروه بندی های مذهبی قرار دارد، زیرا درمیان این گروه های مذهبی تفرقه وجود دارد. حمایت غرب باید با هدف ثبات صورت گیرد و جهان غرب باید با هر گروه بندی که بیشترین تهدید را برای ثبات ایجاد میکند، مخالفت کند. همچنین، محاسبات غرب باید بلندمدت باشد و نباید از تاکتیک های لحظه ای ناشی شود. اگر غرب بدون داشتن یک برنامه ژئواستراتژیک درگیر اجاره ساعتی فضای آموزشی محدوده انقلاب منازعات شود، بی نظمی افزایش خواهد . اگر غرب به لحاظ مفهومی و به لحاظ حقیقی عقب نشینی کند، قدرت های بزرگی مانند و هند که نمیتوانند از عهده بی نظمی و آشفتگی در طول و درون مرزهای خود برآیند، به همراه به تدریج جایگاه غرب را تصاحب خواهند کرد. در صورتی که این اتفاق روی دهد، الگوی سیاست جهانی که در قرن های اخیر حاکم بوده کلاس روابط عمومی است، دچار فروپاشی خواهد شد. این روزها که هر روز عده ای تحت عنوان مال باختگان این مؤسسه ها مقابل نهادهای رسمی تجمع میکنند،یاد نشست های سنگین شورای و اعتبار میم.نمی ‎دانم این روزها رئیس کل مرکزی شب ها چگونه به خانه میرود،چون آن روزها وقتی از نشست های شورای واعتبار به خانه میرفتم،به واسطه ا عات تکان دهنده ای که کلاس بازیگری از وضعیت مؤسسه ها در شورا مطرح میشد، ،چند ساعت سردرد داشتم و مجبور بودم قرص بخورم تا بتوانم باقی مانده شب را بخوابم. دکتر سیف و همکارانش چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده مرکزی گذاشته شده،مشغول سامان دهی صدها

مؤسسه غیر مجاز هستند و من همیشه از خودم میپرسم او و همکارانش در مرکزی چگونه بر این رنج بزرگ غلبه میکنند؟ آن چه قطعا نمک روی اجاره کلاس حوالی انقلاب زخم مرکزی میپاشد،سوء استفاده از صبوری و معذوریت مدیران این نهاد در بازگویی حقایق و تقصیرات سازمان ها و مؤسسه های شبه و ...است. طرفه آن که نهادهای ناپیدا که بخش مهمی از ف ،مدیون فعالیت های غیر قانونی آنهاست، اکنون طلبکارانه ه مرکزی حاشیه سازی میکنند و مال باختگان احتمالی را سراغ سیاست گذار میفرستند. نمیخواهم بگویم ناظر در دوره اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان انقلاب تهران های قبل هیچ تقصیری نداشته اما نباید اسیر تبلیغات ین و فشارهای نامرئی شد و به جای دادن نشانی مقصر اصلی،آدرس مرکزی را به زیان دیده داد. همین طور نباید اسیر توهم توطئه شویم و فکر کنیم همه آن ها که این روزها تحت عنوان مال باختگان مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز دست به اعتراض میزنند،گروه های فشار هستند که با هدف امتیاز اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان انقلاب تهران گرفتن از مرکزی دست به تجمع زده اند. سرگذشت تلخی که در ادامه میخوانید، ابعاد تکان دهنده ای از مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز را برای شما روشن میکند: یک روز که برای حضور در نشست شورای و اعتبار به مرکزی رفتم،یکی از قدیمیترین و سرشناسترین اعضای اتاق را مقابل در ورودی مرکزی دیدم.با این فکر که احتمالا اجاره فضای آموزشی حوالی انقلاب ایشان منتظر کسی هستند،پیاده شدم تا حال و احوالی بپرسم. بعد از احوال پرسی،پرسیدم این جا چه میکنید؟ گفتند منتظر شما بودم.تعجب کردم و با ابراز شرمندگی گفتم چرابادفترهماهنگ نکردید؟ گفتند:نمی خواستم در اتاق، شما را ملاقات کنم. ایستاده به حرف های ایشان گوش کردم و بعد از مدتی احساس کردم نه ایشان و نه من،توان مکالمه سر پایی نداریم اجاره کلاس آموزشی محدوده انقلاب و خواستم که درون ماشین به صحبت ها ادامه و ایشان هم خواستند تنها باشیم.از راننده خواهش کردم ما را تنها بگذارد. ماجرا از این قرار بود: یک سال پیش از این دیدار،مدیر یکی

مؤسسه های مالی واعتباری،سراغ این تولید کننده محترم میرود و پیشنهاد میکند اگر ایشان قابل توجهی در این مؤسسه سپرده گذاری کند،سالانه 32 درصد سود دری خواهد پادکست کرد.مدیر مؤسسه قول میدهد سود را ماهانه به حساب ایشان واریز کند و حتی بابت سود ماهانه هم سود 32 درصدی به ایشان پرداخت شود. محترم این سرگذشت که بیش از 5 دهه در کار تولید و صادرات بوده، خام این پیشنهاد میشود تا خودش را از گرفتاری های تولید رها کند.او که از فراز و نشیب های گری خسته شده،زمین و ماشین آلات کارخانه اش را میفروشد و پس از تسویه حساب با کارگر و کارفرما، اجاره فضا اش را در این مؤسسه سپرده میکند. یک سال و اندی میگذرد و سرگذشت ما با محاسبه سودی که به سپرده اش تعلق گرفته،حالا بیش از 70 میلیارد از مؤسسه مالی و اعتباری طلبکار است. دردناکتر از همه این که او به کارگران و کارمندان بازخرید شده اش توصیه میکند شان را در همین مؤسسه سپرده کنند و آنها هم بهره ای ببرند.تعداد زیادی از اطرافیان ایشان هم با چنین نیتی اجاره ساعتی کلاس در تهران دارایی خود را در این مؤسسه سپرده میکنند و گرفتار میشوند. حالا او مانده و بر باد رفتن عایدی نیم قرن تلاش و کوشش اش که معلوم نیست چگونه و چه زمانی به دستش برسد. مال باخته وقتی خداحافظی کرد،اشک در چشمانم جمع شد.چطور به این شر حاضر شده بود حاصل یک عمر کار و تلاشش را به باد بسپارد؟ آن مؤسسه کذایی با چه پشتوانه ای ،هم مرکزی را دور زد و هم را به دام یک بازی خطرناک اجاره کلاس آموزشی محدوده انقلاب کشاند؟ آن روز با تأخیر به نشست شورای و اعتبار رفتم و سخنرانی تندی ه مسببان این دمل های چرکین کردم.به دلیل سوگندی که خورده ام،نمی توانم درباره مباحث آن روز چیزی بنویسم اما خوب به خاطر دارم بعد از پایان آن نشست،روانه مطب پزشک شدم. به گزارش ، بر مبنای

پیشنهادی رئیس جمهوری نیمی از وزرای پیشین در دوازدهم نیز به کار خود ادامه خواهند اجاره کارگاه آموزشی داد. بررسی میانگین سنی هارمونی جدید کابینه، نشان میدهد که مطابق روند حاکم در سه دهه گذشته میانگین سنی اعضای کابینه در جدید حسن حدود 2 سال کاهش ه و حدود 58 سال است. این در حالی است که در سه دهه گذشته میانگین سنی اعضای کابینه در های مختلف در یک روند صعودی در حدود ربع قرن افزایش ه بود. بررسی آمارهای موجود نشان میدهد در میان وزرای پیشنهادی، اجاره فضای آموزشی حوالی انقلاب جواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات با 36 سال سن جوانترین عضو از لیست کابینه پیشنهادی است. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، با داشتن 65 سال سن، مسنترین و با تجربهترین گزینه ای است که رئیس دوازدهم به ساکنان بهارستان پیشنهاد کرده است. در لیست پیشنهادی حسن ، حدود 75 درصد از وزیران پیشنهادشده، در پیشین نیز در پست کلاس تست بازیگری وزیر یا معاون وزیر حضور داشته اند. جایی برای پیر ها هست بررسیترکیب سنی اعضای کابینه در یازده شکل گرفته پس از انقلاب نشان میدهد که هرم سیاست گذاری در قوه مجریه طی 3 دهه گذشته، پیر و پیرتر شده است. نخستین جمهوری با میانگین سنی حدود 37 سال تشکیل شد.ترکیبی که میتوان آن را جوانترین کابینه پس از انقلاب نامید. انتقال اکثریت اعضای اول به کابینه دوم، باعث افزایش اجاره کلاس حوالی انقلاب میانگین سنی کابینه دوم به میزان 3 سال شد. این روند افزایش در های سوم و چهارم نیز ادامه داشت، تا اینکه در کابینه نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، میانگین سنی اعضای کابینه با کاهشی 3 ساله نسبت به کابینه پیشین به 41 سال رسید. اما پس از نخست سازندگی، میانگین سنی اعضای کابینه به طور مستمر افزایش و در دومین محمود احمدی نژاد به بیش از 50 سال رسید. حسن در نخستین خود اجاره اتاق جلسات با انتخابترکیبی از وزرای با تجربه، میانگین سنی اعضای کابینه را به طور چشمگیری

داد. به اینترتیب میانگین سنی اعضای کابینه یازدهم در مقایسه با کابینه شکل گرفته در سال 1388 حدود 10 سال پیرتر شد. به اینترتیب در یک روند صعودی مستمر، سن سیاست گذاران هرم اجرایی در یک بازه زمانی 34 ساله در حدود 27 سال افزایش . افزایشی که یکی از مهمترین دلایل آن نبود جریان چرخش اجاره ساعتی کلاس در تهران نخبگان و اولویت دادن با تجربه ها به تجربیات جدید است. این در حالی است که های توسعه ه، به خصوص در دهه های گذشته در میانگین سنی کابینه روندی کاهشی را طی کرده اند. برای مثال کابینه ف جاستینترودو نخست وزیر کانادا با میانگین سنی 49 سال حدود 2 سال جوانتر از نخستین کابینه استفان هارپر نخست وزیر پیشین است. همچنین میانگین سنی وزیران در استرالیا طی دهه گذشته اجاره فضا در یک روند کاهشی نسبتا مستمر قرار داشته است و مالکوم تورن بول ، با میانگین 3/ 49 سال حدود 8/ 1سال نسبت به کابینه کوین رود جوانتر شده است. بر مبنای آمارهای موجود میانگین سنی وزرای کابینه در انگلستان در سه دهه گذشته روندی کاملا مخالف روند طی شده در را پشت سر گذاشته و میانگین سنی اعضای کابینه از سال1976 تا سال 2014 حدود 3/ 7 سال کاهش ه است. بررسی ها نشان میدهد که وزیران پیشین در اجاره کلاس آموزشی محدوده انقلاب هایی چون استرالیا، کانادا و انگلستان در دهه های اخیر، به ندرت بیش از یک دوره عهده دار پست وزارت بوده اندو اکثر وزیران سابق در این ها پس از بازنشستگی از هیات در قالب مشاوران ارشد یا اعضای اتاق های فکر به ایفای نقش میپردازند. با وجود تثبیت نیمی از وزرای کابینه یازدهم در لیست پیشنهادشده از سوی رئیس جمهوری که به معنای اثر فزاینده معادل 2 سال بر سن اعضای اجاره ساعتی فضای آموزشی محدوده انقلاب کابینه دوازدهم است، تعویض های صورت گرفته درترکیب هیات ، در جهت کاهش میانگین سنی سیاست گذاران جدید راس هرم اجرایی بوده است. برآیند این تغییرات در مجموع

باعث شده است که میانگین سن اعضای کابینه در مجموع حدود 2 سال کاهش یابد. همچنین نگاه به اعضای تغییر ه کابینه پیشنهادی نشان میدهد که سن وزرای جایگزین شده به طور میانگین حدود 4 سال در مقایسه اجاره آموزشگاه با وزرای پیشین تغییر پیدا کرده است. گزینه های جوان در کابینه ها آمارها نشان میدهد بیش از نیمی از اعضای کابینه اول پس از انقلاب در زمان معرفی به عنوان وزیر در دهه سوم زندگی قرار داشتند. وزیر بازرگانی این با داشتن 28 سال سن جوانترین وزیری است که در ساختار سیاسی پس از انقلاب ایفای نقش کرده است. این در حالی است که در سال های پس از جنگ تحمیلی هیچ وزیری با سن کمتر از اجاره فضا 35 سال در راس هرم اجرایی ، مستقر نشده است. روندی که لااقل در گزینه های پیشنهادی پست وزارت نیز ادامه ه است. در میان اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم جواد آذری جهرمی با 36 سال سن جوانترین وزیر معرفی شده به است. گزینه پیشنهادی وزارت ا عات و فناوری ا عات در صورت کسب رای اعتماد از شورای دومین وزیر جوانی خواهد بود که در سال های پس از جنگ تحمیلی بر صندلی وزارت اجاره ساعتی فضای آموزشی محدوده انقلاب تکیه زده است. آذری جهرمی در صورت جلب نظر نمایندگان ، سومین وزیری خواهد بود که در سه دهه گذشته، پیش از پایان چهارمین دهه از زندگی به پست وزارت رسیده است. بیژن نامدار زنگنه نیز با قرار داشتن در نیمه هفتمین دهه از زندگی، مسنترین وزیر در میان لیست پیشنهادشده به شورای است. وزیر ف نفت را میتوان باتجربهترین عضو کابینه احتمالی آینده نیز نامید. زنگنه که در نخستین تجربه اجرایی اجاره کارگاه آموزشی در سطح کلان در رجایی، عهده دار سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد، طی پنج دهه مسوولیت سه جهاد سازندگی ، نیرو و نفت را بر عهده گرفته است. بر مبنای لیست پیشنهادی رئیس جمهور، حدود 60 درصد از وزرای پیشنهادی در سنین بالاتر

60 سال قرار دارند و به جز گزینه پیشنهادی برای ارتباطات و فناوری ا عات، سایر گزینه های پیشنهاد شده در سنین بالاتر از 55 اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان انقلاب تهران سال قرار دارند. کارنامه تحصیلی کابینه در میان 17 وزیر پیشنهاد شده برای های مختلف، 9 نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، یک نفر متخصص امور و 7 نفر باقیمانده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. همچنین نگاه به سابقه تحصیلی این وزیران پیشنهادی نشان میدهد رشته تحصیلی 11 تن از وزیران پیشنهاد شده به کاملا مرتبط با مسوولیتی است که رئیس دوازدهم برای آنها در نظر گرفته است. رشته تحصیلی 2 تن اجاره آموزشگاه از کابینه پیشنهادی را نیز میتوان تقریبا مرتبط با مسوولیت اجرایی در نظر گرفته شده در کابینه دوازدهم دانست. این در حالی است که 3 تن از وزیران با وجود داشتن سابقه اجرایی مرتبط با مسوولیت در نظر گرفته شده، از لحاظ سابقه تحصیلی هیچ ارتباطی با مسوولیت در نظر گرفته شده ندارند. رشته های مدیریت و عمران را میتوان پرفرکانسترین رشته ها در لیست 17 نفره وزرای اجاره فضای آموزشی حوالی انقلاب پیشنهادی دانست. به گونه ای که فارغ التحصیلان این دو رشته، هر یک سه وزیر را در کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به خود اختصاص داده است. به جز 3 وزیر فارغ التحصیل در رشته عمران، یک تن از دیگر وزیران پیشنهادی نیز در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شده اند. به اینترتیب فارغ التحصیلان رشته های مهندسی 22 درصد از لیست وزیران معرفی شده را به خود اختصاص داده اند. 13 وزیر پیشنهادی باقی مانده نیز به جز تولید پادکست وزیر دفاع، همگی در رشته های علوم انسانی فارغ التحصیل شده اند. از این میان وزرای پیشنهادی امور خارجه و امور و دارایی در ، وزیر پیشنهادی راه و شهر سازی در انگلستان و سایر وزرای پیشنهادی در فارغ التحصیل شده اند. در این بین دانشگاه تهران با معرفی 4 وزیر احتمالی، بیشترین سهم را در میان دانشگاه ها و آموزشی در لیست

رئیس دوازدهم به خود اختصاص داده اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان انقلاب تهران است. رد پررنگ تثبیت در کابینه جدید در میان 17 وزیر پیشنهادی، 12 تن از وزیران، پیش از این برای یک دوره یا بیشتر عهده دار پست وزارت بوده اند. همچنین در دوازدهم معاونان سابق های دفاع ، ارتباطات و فناوری ا عات ، فرهنگ و ارشاد و دفاع جایگزین تنها فرد بالاتر از خود در چارت سازمانی های یازدهم خواهند شد. بنابراین میتوان گفت که حدود 75 درصد ازترکیب پیشنهاد شده برای کابینه دوازدهم ازترکیب مدیران اجاره کلاس حوالی انقلاب ارشد ها در یازدهم تشکیل شده است. تنها گزینه هایی که سابقه اجرایی در ساختار ستادی در پیشین نداشته اندنیز به دادگستری محدود میشود. البته کارنامه مسوولیت های سید رضا آوایی با سابقه دادستانی کل در 4 و ریاست بر دفتر بازرسی رئیس جمهوری در ارتباطی تقریبا نزدیک با ای است که در صورت جلب نظر نمایندگان ، باید بر آن ریاست کند. نگاه کلی به تغییرات صورت گرفته در کابینه دوازدهم در اجاره آموزشگاه مقایسه با کابینه پیشین حسن نشان میدهد که رئیس دوازدهم در تشکیل دوم خود نیز در نظر دارد کلاف پیچیده مشکلات را به دست باتجربه ها باز کند. با وجود این به عقیده کارشناسان راه حل مشکلات موجود گاه از زاویه نگاهی جدید بسیار کم هزینهتر و کارآتر خواهد بود. بر مبنای آمارهای مرکز آمار در حال حاضر تفاوتی تقریبا در حدود 3 دهه میان میانگین سن وزیران کابینه و میانگین سنی مزایای پادکست جامعه وجود دارد. شکافی که میتواندتا حدودی منعکس کننده کندی سرعت گردش نخبگان باشد. بنابراین سکانداران های آتی باید توجه ویژه ای به پوشاندن این شکاف با استفاده از نیروهای جوان در قالب مشاورین، معاونین و اتاق های فکر داشته باشند تا از یکسو رساز ایجاد نگاهی نو در حل مساله های کلان باشند و از سوی دیگر با انتقال تجربه با نسل های جوان زمینه بروز مدیران جوان و در عین حال با تجربه را فراهم کنند.از سایت مدرسه عالی رسانه اخبار مرتبط
...
نویسنده : زهرا میرالماسی بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 22:44

close
تبلیغات در اینترنت